Виявлення, взяття на облік безхазяйних гідротехнічних споруд та прийняття такого майна у комунальну власність відповідних територіальних громад у Львівській області


На виконання Доручення першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації № 31 від 25 квітня 2013 року (далі Доручення) у Львівській області було створено комісії та проведено інвентаризацію гідротехнічних споруд на штучних водних об’єктах (ставках, водосховищах) області.
Метою інвентаризації було встановити загальну кількість гідротехнічних споруд в області на штучних водних об’єктах (ставках, водосховищах), визначити їхній технічний стан, виявити безхазяйні гідротехнічні споруди з метою подальшої їхньої передачі в комунальну власність територіальним громадам.
За результатами проведеної роботи встановлено, що станом на              1 жовтня 2013 року на території Львівської області налічується 4287 гідротехнічних споруд. Із загальної кількості проінвентаризованих гідротехнічних споруд лише 916 споруд мають балансоутримувача, що становить 21 % від загальної кількості. За результатами обстеження також виявлено 3371 безхазяйних гідротехнічних споруд, що становить 79 % від загальної кількості.
Питання набуття права комунальної власності на об'єкти безхазяйного нерухомого майна було та залишається актуальним сьогодні.
Львівське обласне управління водних ресурсів, зважаючи на важливість вирішення питання прийняття у комунальну власність безхазяйних гідротехнічних споруд, розробило рекомендації щодо виявлення безхазяйних ГТС, їх обліку та прийняття до комунальної власності відповідних територіальних громад.
Зазначені рекомендації не встановлюють норм права і носять рекомендаційний (інформаційний) характер.
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо виявлення, взяття на облік безхазяйних гідротехнічних споруд та прийняття такого майна у комунальну власність відповідних територіальних громад
 
1.     Загальні положення
 
1.1. Рекомендації щодо виявлення, взяття на облік безхазяйних гідротехнічних споруд, як нерухомого майна, та прийняття такого майна у комунальну власність відповідних територіальних громад (далі за текстом – Рекомендації) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Гідротехнічні споруди є об’єктами нерухомого майна адже є об’єктами, розташованими на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення.
1.3. Розпорядження а також прийняття в комунальну власність безхазяйного нерухомого майна є повноваженнями органу місцевого самоврядування (надалі – орган управління). Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, використання, зберігання є виконавчий комітет відповідної місцевої ради чи інший, визначений місцевою радою виконавчий орган місцевого самоврядування.
Прийняті органом управління акти, пов’язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийому в комунальну власність безхазяйного майна, є обов’язковими для виконання комунальними підприємствами, установами та організаціями відповідної ради.
 
2. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
 
2.1. Фізичні та юридичні особи, яким стало відомо про розташовані на території ради ГТС, які не мають власника або власник яких невідомий, зобов'язані з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, повідомити про це відповідний орган місцевого самоврядування та/або орган управління.
2.2. Орган управління за зверненнями осіб, зазначених в п.2.1 цих Рекомендацій, проводить обстеження виявлених об’єктів нерухомого майна та вживає заходів щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до державних реєстраторів прав на нерухоме майно чи інших суб’єктів державної реєстрації прав та інших установ за необхідністю.
Органом місцевого самоврядування чи органом управління при підготовці заходів щодо взяття на облік безхазяйного майна створюється комісія, яка проводить обстеження виявленого майна. В акті обстеження, складеному комісією,  зазначається :
- адреса та технічний стан об'єкта;
- можливість подальшої експлуатації об'єкта згідно з його цільовим призначенням;
- пропозиції стосовно подальшої експлуатації об'єкта;
У склад комісії входять представники від депутатського корпусу місцевої ради, структурних підрозділів виконкому. Для роботи комісія може залучати представників відповідних організацій та служб за їх згодою.
Результати обстеження документуються відповідним актом, в якому зазначаються всі встановлені факти.
2.3. З метою з’ясування наявності оформленого права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об’єкти нерухомого майна - ГТС, Орган управління направляє запит до органів державної реєстрації прав та/або до органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав.
2.4. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою органу управління проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна – ГТС та взяття його на облік.
У ході проведення технічної інвентаризації  безхазяйного нерухомого майна вирішуються наступні питання: технічний стан об'єкта; можливість використання об'єкта згідно із його функціональним призначенням; пропозиції щодо подальшого використання об'єкта; інші питання.
Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна – ГТС здійснює відповідний орган місцевого самоврядування чи визначений ним орган управління.
2.5. Перед поданням заяви про взяття на облік безхазяйного майна - ГТС місцева рада має на своїй сесії прийняти рішення ради про необхідність взяття на облік такого об’єкта.
2.6. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна орган місцевого самоврядування звертається до державних реєстраторів прав на нерухоме майно чи інших суб’єктів державної реєстрації прав.
Державна реєстрація прав та облік безхазяйного нерухомого майна проводяться з прийняттям рішень державним реєстратором прав на нерухоме майно, які формуються за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронній формі з накладенням власного електронного цифрового підпису.
Рішення державного реєстратора у день його прийняття за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав розміщується на веб-порталі Мін’юсту для доступу до нього заявника з метою перегляду, завантаження та його друку.
Моментом отримання заявником рішення державного реєстратора для цілей цього Порядку вважається дата розміщення такого рішення на веб-порталі Мін’юсту для доступу до нього заявника.
Рішення державного реєстратора за бажанням заявника – органу місцевого самоврядування, може бути надано у паперовій формі шляхом його друку за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на аркушах паперу форматом А4 без використання спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки державного реєстратора.
Рішення державного реєстратора у паперовій або електронній формі мають однакову юридичну силу та містять обов’язкове посилання на Державний реєстр прав.
Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна проводиться у строк, що не перевищує 12 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття відповідної заяви.
2.7. Орган місцевого самоврядування  після взяття на облік безхазяйного нерухомого майна протягом 10 (десяти) робочих днів робить оголошення в офіційному друкованому виданні про взяття безхазяйного нерухомого майна – ГТС на облік.
Оплату за розміщення оголошення здійснює відповідний орган місцевого самоврядування.
У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення органом управління  відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.
 
3.     Прийняття безхазяйного нерухомого майна - ГТС до комунальної власності територіальної громади
 
3.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна – ГТС орган управління  в порядку окремого провадження (глава 8 розділу ІV ЦПК України) звертається до суду за місцезнаходженням нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність відповідної територіальної громади.
3.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна - ГТС у комунальну власність територіальної громади орган управління  готує на чергову сесію ради (пленарне засідання) відповідний проект рішення.
3.3. Після прийняття нерухомого майна - ГТС до комунальної власності  територіальної громади орган управління подає заяву до органів державної реєстрації прав для здійснення реєстрації права власності на це майно за територіальною громадою, в особі відповідної ради.
3.4. З моменту державної реєстрації права комунальної власності на ГТС відповідний орган здійснює правомочності щодо володіння, користування чи розпорядження цим майном.

   

Copyright Львівське облводресурсів, 2016