ВІДДІЛ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА МОНІТОРИНГУ ВОД

ВІДДІЛ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА МОНІТОРИНГУ ВОД
Начальник відділу – Чайка Марина Олександрівна, т. 275 – 32 – 24.
Відділ – т. 275 – 32 – 03, e-mail: lvivodgosp@ukr.net
     Основним напрямком роботи відділу використання водних ресурсів та моніторингу вод є виконання наказів Держводагенства України щодо питань :
-              ведення державного обліку водокористування на підприємствах та організаціях незалежно від форм власності та території Львівської області;
-              контролю збору за спеціальне водокористування в бюджет;
-              видачі висновків щодо отримання дозволу на спецводокористування у разі використання будь-якої води;
-              погодження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води та Нормативів питного водопостачання населення.
     Державний облік водокористування здійснюється з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також діючих систем очищення стічних вод та їх ефективність. Державний облік водокористування реалізується шляхом подання водокористувачами звітів про водокористування.
     Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 р. № 78 (зареєстрований в Мін’юсті України 03.04.2015р. за № 382/26827) затверджено «Порядок ведення державного обліку водокористування» та форму звітності № 2 ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води».
     Водночас наказом Держстату від 23.03.2015 р. (зареєстрований Мін’юстом України  03.04.2015 р. за № 375/26820) визнано таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 30 вересня 1997 року № 230 «Про затвердження форми державної статистичної звітності № 2-тп (водгосп)».
    Зазначені накази набули чинності 30 квітня 2015 року.
    Таким чином, відбулися зміни у частині звітного періоду та термінів здачі звітності, а також розширення критеріїв для визначення водокористувачів, які підпадають під категорію звітуючих.
    До водокористувачів, які зобов’язані звітувати за формою формою № 2ТП-водгосп (річна), належать водокористувачі, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, та:
-              здійснюють забір води із поверхневих та підземних водних об’єктів в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу;
-              забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення;
-              забирають воду для зрошення в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом зрошувального періоду);
-              мають сезонний режим роботи та забирають воду в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом періоду його роботи у межах календарного року);
-              мають оборотні системи водопостачання загальною потужністю 1000 метрів кубічних води на добу і більше незалежно від кількості забраної (отриманої) води;
-              використовують воду для виробництва напоїв незалежно від кількості води;
-              здійснюють скид (незалежно від об’єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у водні об’єкти та підземні горизонти;
-              віднесені до галузі гідроенергетики;
-              користуються водними об’єктами для рибогосподарських потреб (крім суден флоту рибної промисловості).
Звіт складається на основі первинної документації (журнали обліку за формами ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13), а також за даними відомчої форми звітності.
Звіт складається на основі даних первинного обліку водокористування згідно з показниками засобів вимірювальної техніки, результатів вимірювань показників якості води (не менше ніж один раз на квартал), які подаються до Львівського облводресурсів разом зі Звітом
Звітним періодом є календарний рік. Водокористувачі подають Звіти у Відділ використання водних ресурсів та моніторингу вод Львівського облводресурсів.
Водокористувачі, які здійснюють передачу води іншим водокористувачам та/або прийом зворотних (стічних) вод від інших водокористувачів, щороку при поданні Звіту надають перелік таких водокористувачів з інформацією щодо об’ємів води, врахованих у договорах на водопостачання (поставку води) і водовідведення.
Копії Звітів з відміткою про одержання (штампом Львівського облводресурсів з датою прийняття) подаються платниками рентної плати за спеціальне використання води разом з податковими деклараціями зазначеного збору до територіальних органів ДФС
Консультації стосовно заповнення та здачі звітів 2-ТП(водгосп) ви можете отримати в відділі використання водних ресурсів та моніторингу вод.
За невиконання чи неналежне виконання даного обов’язку передбачена адміністративна відповідальність.
 Водокористувачі, згідно ст.44 Водного кодексу України, зобов'язані:
1)            економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод;
2)            використовувати воду (водні об'єкти) відповідно до цілей та умов їх надання;
3)            дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території;
4)            використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з неї;
5)            не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об'єктам та об'єктам навколишнього природного середовища;
6)            утримувати в належному стані зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів, очисні та інші водогосподарські споруди та технічні пристрої;
7)            здійснювати облік забору та використання вод, вести контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об'єктів у контрольних створах, а також подавати відповідним органам звіти в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законодавчими актами;
8)            здійснювати погоджені у встановленому порядку технологічні, лісомеліоративні, агротехнічні, гідротехнічні, санітарні та інші заходи щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення їх стану, а також припинення скидання забруднених стічних вод;
9)            здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу;
10)        безперешкодно допускати на свої об'єкти державних інспекторів спеціально уповноважених державних органів у галузі використання, охорони та відтворення водних ресурсів, а також громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, які здійснюють перевірку додержання вимог водного законодавства, і надавати їм безкоштовно необхідну інформацію;
11)        своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до законодавства;
12)        своєчасно інформувати місцеві Ради, державні органи охорони навколишнього природного середовища та санітарного нагляду про виникнення аварійних забруднень;
13)        здійснювати невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, та надавати необхідні технічні засоби для ліквідації аварій на об'єктах інших водокористувачів у порядку, встановленому законодавством;
14)        виконувати інші обов'язки щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів згідно з законодавством. 
ДолученняРозмір
Форма №2-ТП (водгосп)143.5 КБ
Порядк ведення державного обліку водокористування238 КБ

   

Copyright Львівське облводресурсів, 2016